Search Login Sign up

Privacy

PRIVACY BELEID

Introductie

Jiangbao – International College for Taijiquan respecteert de persoonlijke levensomstandigheden van haar studenten. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Deze gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Jiangbao – International College for Taijiquan - KvK nummer: 53750136

Contactgegevens

U kunt op meerdere manieren contact met ons opnemen. Nadere informatie kunt u vinden op de contactpagina van onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De website van Jiangbao – International College for Taijiquan slaat met uitzondering van het IP adres geen gegevens van u op. Wel verwerken wij in onze administratie persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden bewaard in opslagmedia die niet met het internet verbonden zijn. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• Bankrekeningnummer

• E-mailadres

• Studieactiviteiten

• Studieresultaten

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Jiangbao – International College for Taijiquan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Uw registratie te verwerken

• Het afhandelen van uw betaling

• Contact met u te kunnen opnemen (telefoon en/of e-mail) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• U te kunnen informeren over veranderingen en/of annulering van onze diensten.

• IP-adres. Wij houden IP-adressen van bezoekers waarvan het vermoeden bestaat en/of de noodzakelijkheid voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang schenden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers (die jonger zijn dan 16 jaar). Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contact pagina van onze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jiangbao – International College for Taijiquan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de periode dat u bij ons geregistreerd staat als klant en hanteren de volgende bewaartermijnen voor de onderstaande (categorieën) van persoonsgegevens:

• Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)

• Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)

• Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

• IP-adres: 26 maanden

• Geleverd beeldmateriaal: in opdracht van u gemaakt beeldmateriaal wordt door ons bewaart (tenzij anders overeengekomen), gedurende en periode van 1 jaar. Dit wordt na toestemming per jaar verlengd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jiangbao – International College for Taijiquan deelt uw gegevens niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jiangbao – International College for Taijiquan gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Dit tekstbestand wordt vervangen bij een vervolgbezoek aan de site. De cookies waarvan wij gebruik maken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Als u dat doet, kan het dus zijn dat de website niet meer goed functioneert. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jiangbao – International College for Taijiquan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@jiangbaocollege.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jiangbao – International College for Taijiquan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via contact@jiangbaocollege.com